Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.kopsan.pl jest KOPSAN Instalacje Sanitarne Koper Ryszard ul. Wiklinowa 26E, 03-167 Warszawa, NIP: 524-107-86-21, REGON: 011694534 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (zwanym dalej Sprzedającym).

2. E-mail: kontakt@kopsan.pl, tel: 601 29 62 20.

3. Konto bankowe Sprzedającego: 59 1020 1042 0000 8002 0014 2596.

4. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

5. Złożenie zamówienia w sklepie www.sklep.kopsan.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.


REJESTRACJA KLIENTA

1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

2. Klient, który dokonał prawidłowej rejestracji konta wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości reklamowych na podany adres poczty elektronicznej.

3. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

2) (23) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

3) (24) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

5) (25) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.

5. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 1 jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.

6. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:

1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,

2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Sklep: sklep.kopsan.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu.

8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

9. Klienci mogą przeglądać sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

10. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklep.kopsan.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

11. Sklep zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy.

12. Sklep: sklep.kopsan.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu.

 

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Wszystkie produkty dostępne w sklep.kopsan.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.

3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotówkach i zawierają podatek zgodny z opisem towaru. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. W koszty przesyłki są wliczone koszty materiałów służących do zapakowania.

6. Koszt dostarczenia przesyłki, zgodne z cennikiem zawartym w opłatach za przesyłkę, pokrywa Klient.

7. Rodzaje i koszty wysyłki:

Na karcie produktu są wyświetlane wszystkie dostępne koszty dostawy wraz z ich cenami dla danego produktu. Wszystkie podane ceny zawierają dopłatę za opakowanie i są uwzględnione z transportem na dowodzie zapłaty. Koszty wysyłki pokrywa kupujący. Dostawa jest realizowana po wpłynięciu i zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego w terminie od 1 do 5 dni roboczych. W przypadku braku dostępności wybranego przez Kupującego produktu w hurtowni (m.in. niestandardowy rozmiar lub kolor), czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu nawet do 8 tygodni. Wówczas mogą Państwo zrezygnować z wykonania zamówienia albo zamienić wybrane je na inne.

8. Sprzedający zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

9. W końcowym etapie składania zamówienia, po podaniu danych do wysyłki oraz wybraniu sposobu wysyłki konieczne jest zaakceptowanie regulaminu (po naciśnięciu zdania: „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki", tzn. pojawi się w odnośnik " Przeczytaj Regulamin", na który należy kliknąć, aby go przeczytać i zaakceptować). Następnie po wybraniu jednej z metod płatności pojawia się odnośnik z podsumowaniem zamówienia. Po akceptacji wszystkich warunków zamówienia uaktywnia się przycisk: „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty", który należy zaakceptować, aby dokonać złożenia zamówienia.

10. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni. W przypadku braku dostępności wybranego przez Kupującego produktu w hurtowni (m.in. niestandardowy rozmiar lub kolor), czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu nawet do 8 tygodni. Wówczas mogą Państwo zrezygnować z wykonania zamówienia albo zamienić wybrane je na inne.

11. Każda transakcja będzie potwierdzana paragonem fiskalnym. Fakturę VAT otrzyma Klient po uprzednim wyrażeniu takiej akcesji w formularzu zamówienia.

12. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.

13. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

Możliwe są następujące formy płatności:

a. Przy odbiorze: zapłata gotówką przy odbiorze produktu,

b. Przelewem: forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do realizacji.

14. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu: sklep.kopsan.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowej stronie sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

15. Zamówienia można odwołać tylko w formie pisemnej.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

17. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

i. zawartej w drodze aukcji publicznej;

j. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

k. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

18. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od nadania, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

19. Z chwilą gdy klient decyduje się na odstąpienie od umowy zawartej na odległość i chce zwrócić zakupiony towar, ponosi koszty odesłania towaru do siedziby naszej firmy.

20. Wzór formularza odstąpienia od umowy oraz adres na który należy odesłać zamówione produkty:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KOPSAN INSTALACJE SANITARNE KOPER RYSZARD, UL. WIKLINOWA 26E, 03-167 WARSZAWA, tel: 601 29 62 20, e-mail: kontakt@kopsan.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia lub oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ................................... Imię i nazwisko ....................................................................

Adres....................................................................................................................................
Data i podpis konsumenta....................................................................................


1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy (e-mailem) i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

3. Zwrot należy uzgodnić e-mailem lub telefonicznie.

4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

5. Dane naszej firmy (reklamacje, gwarancje i zwroty): KOPSAN INSTALACJE SANITARNE KOPER RYSZARD, UL. WIKLINOWA 26E, 03-167 WARSZAWA, NIP: 524-107-86-21 OSOBA DO KONTAKTU: RYSZARD KOPER, TEL: 601 29 62 20, E-MAIL: KONTAKT@KOPSAN.PL.

6. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

8. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady wraz z oryginałem paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Paragon fiskalny jest niezbędny do wypełnienia: Protokołu anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej. Protokół ten jest wymagany przez Urząd Skarbowy..

9. Koszt przesłania takiego towaru leży po stronie Klienta..

10. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem (chyba że zostało to wcześniej ustalone pomiędzy Sprzedającym a Kupującym)..

11. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania..

2. Cenniki ustala sprzedawca. Dostawy będą realizowane po cenach z dnia zakupu..

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny..

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.